地藏经感应网

地藏经第四品注音

发布时间:2019-01-05 09:26:52作者:地藏经感应网

地藏经第四品注音

阎浮众生业感品第四

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来

dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化

。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多

chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。

脱 。唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生

wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结

yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐

jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

, dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

, 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧

niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓

, ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。

, 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世

zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

尊 ,地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯

yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。

愿 世 尊, 略 而 说 之 。

ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿僧

qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

, hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

, 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、世 间

jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人

shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

师 、佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万

jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与一

lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多

zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便

。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告

dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成

fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿

chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。

fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 ,其

fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有

yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化

, yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

, 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食

ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗

hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食

dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食

qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

愍 ,如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为

zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚

niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形

xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。

像, 存 亡 获 报。

ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

光 目 闻 已 , 即

shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

后 ,梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒

, jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

, 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘

, ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

, 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处

àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下

jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱

miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽

yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è

合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

道 。婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难

, yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

, 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称

shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光

mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三

suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

岁 ,更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十

fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所

fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三

tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永

jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对

qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百

qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 ,所 有

dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓

yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生

è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成

fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓

yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善

nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵

zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 ,当

shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。

fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光

mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远

jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿

, ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

, 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有

nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

男 子女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者

, liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

, 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若

yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 ,归

yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬

jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种

zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者

。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸

tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生

rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能

yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。

忆 宿 命 因 果 本 末 。

dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众

shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流

bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经

, yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

, 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在

wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌

ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云

hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓

yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。

言 。唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。

fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今

wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广

lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世

jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

界 ,阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便

zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

yuàn yào yù wén 。

愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫

lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

来 ,迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹

wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断

, yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。

, 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。

rú shì pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

如 是 菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

者 ,说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎

zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

悖 逆父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

报 。若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说

fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生

chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁

bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若

yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报

。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮

huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫

shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝

bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

报 。若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使

xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 ,说

wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说

biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众

shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百

qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎

fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生

, xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

, 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

huò zhònɡ shēnɡ。

惑 众 生 。

sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。

以上就是地藏经四品的注音全文了,前一品是地藏经第三品注音全文,其实我们修行地藏经的最重要的还是我们自己对经文的理解,只有我们理解了经文,我们才能够从中得到感悟的。以上只是作者对经文的一些理解,如果有不正确的地方还望海涵。

相关文章

猜你喜欢

  • 地藏经全文

  • 地藏经注音

  • 地藏经讲解

版权所有:地藏经感应网