地藏经感应网

地藏经第六品注音

发布时间:2019-01-05 09:28:35作者:地藏经感应网

地藏经第六品注音

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广

zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名  曰

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者

、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香

、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱

、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋

, duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑

lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生

, zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人

, nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人

fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之

rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵

shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心

mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐

、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经

, huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn 。

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱

děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由

zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士

、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害

、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状

。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤

shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北

bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋

rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像

, nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言

: shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯

rán dǐnɡ shòu 。

然 顶 受 。

shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫

lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广

zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名  曰

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

普 广 白 言 :唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者

、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 ,不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香

、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱

、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋

, duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑

lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生

, zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人

, nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人

fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之

rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵

shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

或 游 险 道 、或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物, 或

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、或

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心

mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 ,见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐

、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经

, huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn 。

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱

děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由

zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士

、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害

、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状

。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤

shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北

bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋

rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像

, nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 ,生 尊

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言

: shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯

rán dǐnɡ shòu 。

然 顶 受 。

shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫

lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

以上就是地藏六品的注音全文了,前一品是地藏经第五品注音全文,其实我们修行地藏经的最重要的还是我们自己对经文的理解,只有我们理解了经文,我们才能够从中得到感悟的。以上只是作者对经文的一些理解,如果有不正确的地方还望海涵。

相关文章

猜你喜欢

  • 地藏经全文

  • 地藏经注音

  • 地藏经讲解

版权所有:地藏经感应网